Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie.

Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van ouderdomspensioen over uw vaste salaris en uw eventuele ploegendiensttoeslag wordt pensioenpremie betaald. Een gedeelte betaalt de werknemer. Het grootste deel van de pensioenpremie betaalt de werkgever. De totale kosten die de werkgever voor haar rekening neemt, zijn reglementair vastgelegd. De werkgever betaalt een totale premie ter hoogte van 23% van de in enig jaar vastgestelde totale jaarlonen en ploegendienstgrondslagen. Van deze totale premie komt 15,2% voor rekening van de werkgever. De resterende 7,8% van de totale premie wordt betaald door de werknemers. Omgerekend naar het eigen salaris is dat gemiddeld ca. 10,8% van de persoonlijke pensioengrondslag + (indien van toepassing) gemiddeld ca. 10,8% van de ploegendienstgrondslag. Dit bedrag is terug te vinden op je salarisstrook. Elke drie jaar wordt de hoogte van de premie die de werkgever en de werknemers betalen opnieuw berekend en aan de cao-tafel besproken.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Over het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent hoeft u geen premie te betalen.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Premievrijstelling
Minder dan 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
Meer dan 80% 100%