Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Het pensioenstelsel is Nederland gaat veranderen. Waarom is dat nodig? Wat verandert er? En wat gebeurt er met de pensioenregeling van Pensioenfonds Forbo?

Hoe werkt het huidige pensioenstelsel?

Een belangrijk uitgangspunt bij pensioenopbouw in het huidige stelsel is solidariteit. Er is er gekozen voor een systeem waarbij jong en oud dezelfde premie betalen, de zogenaamde doorsneepremie. Deze premie wordt op dezelfde wijze in het pensioenfonds belegd. Kosten en opbrengsten worden gelijk verdeeld.

Er wordt ook berekend hoeveel geld een pensioenfonds nu in kas moet hebben om alle pensioenen te kunnen blijven betalen. Dit benodigde vermogen wordt berekend met een ‘rekenrente’. Dit is een gemiddelde van rentes over verschillende looptijden.

Pensioenfondsen berekenen elke maand de dekkingsgraad: de verhouding tussen hoeveel geld een fonds in kas heeft en hoeveel geld nodig is om later alle pensioenen te kunnen betalen zonder risico’s te nemen. Een dekkingsgraad van 100% is precies genoeg. Alleen wordt dan geen rekening gehouden met de stijging van de prijzen. Het pensioenfonds streeft daarom naar een hogere dekkingsgraad. Zodat de pensioenen mee kunnen stijgen met de stijging van de prijzen in de loop van de jaren.

Waarom moet dit veranderen?

De rentes in Europa en wereldwijd zijn heel laag. Dat is al jaren zo en de verwachting is dat dit niet snel zal veranderen. Hierdoor moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Verschillende pensioenfondsen in Nederland zijn hierdoor al in de problemen gekomen.

Vergrijzing speelt ook mee. De verhouding actieven en pensioengerechtigden is veranderd ten opzichte van vroeger. Omdat we steeds ouder worden, is de garantie van het pensioen in het huidige systeem haast niet meer te betalen.

Met het nieuwe pensioenstelsel hoopt de overheid deze en andere problemen grotendeels op te lossen.

Hoe ziet het nieuwe stelsel eruit?

De regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Wel zijn de grote lijnen al bekend. De grootste verandering zal zijn dat iedereen straks een ‘eigen pot met geld’ heeft. Daarmee wordt op de pensioenleeftijd een levenslang pensioen ingekocht. Deze potten met geld zullen, verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen, verschillend worden belegd. Niet de rente, maar het verwachte rendement zal de basis van de pensioentoekenning zijn.

Ook de manier waarop de benodigde premie wordt berekend, gaat veranderen. Iedereen betaalt straks dezelfde premie. Risico’s kunnen nog steeds worden gedeeld, om zo de voordelen te behouden van samen pensioen opbouwen. Maar u kunt elk jaar precies bekijken welk deel van het totale vermogen voor u als individuele deelnemer is gereserveerd.

Op de landelijke website onsnieuwpensioen.nl leest u meer over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. 

Wat gebeurt er met de pensioenregeling van Forbo?

Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen op 1 januari 2027 zijn overgegaan op het nieuwe stelsel. Dus ook de pensioenregeling van Forbo. Nu denkt u misschien: 2027 is nog ver weg. Dat klopt. Maar er moet ook nog veel gebeuren om de overstap te realiseren. Daarom is Pensioenfonds Forbo samen met de sociale partners in 2021 gestart met dit project.

Het bestuur gaat om tafel met de sociale partners. We onderzoeken samen wat de beste mogelijkheden zijn voor de pensioenregeling van Forbo. Er moeten veel belangrijke keuzes gemaakt worden over onze pensioenen. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw, de kosten en het risico dat we bereid zijn te nemen om het pensioen te laten groeien. Zowel de werknemers als de werkgever hebben hierin straks een stem.

Hoe de pensioenregeling van Forbo er straks uit gaat zien, weten we nu nog niet. Via deze website, ons personeelsblad en informatiebijeenkomsten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en stappen die we zetten.