Klachten en geschillen

Ons pensioenfonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u de klacht of het geschil bij ons indienen. Neem daarvoor contact op met onze administrateur AZL of de secretaris van het pensioenfonds. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging
  • Uw klacht wordt persoonlijk met u besproken en zo mogelijk direct afgehandeld of;
  • U krijgt een schriftelijke reactie binnen  zes weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend.

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij de Geschillencommissie. Dit is een apart orgaan dat samengesteld wordt uit deskundigen. Stuur uw bezwaar binnen zes weken na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Pensioenfonds Forbo
Postbus 13
1560 AA  Krommenie

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

4. Wat doet de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Daarna brengt de Geschillencommissie advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over het bezwaar. Daarna ontvangt u een brief met de beslissing en uitleg daarvan.

5. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer ons bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep doen op de Ombudsman als u de klachtenprocedure van het pensioenfonds helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070  3499 620

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Lees de volledige klachten- en geschillenregeling of neem contact op.