Onze organisatie

Advies en Toezicht

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen en de sleutelfunctiehouders:

1. Beleggingsadviescommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingsadviescommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling

De beleggingsadviescommissie bestaat uit een aantal financiële experts:

C.W. (Caroline) Bosch, Voorzitter / Externe adviseur
S.E.M. (Margreet) Verhoef / Externe deskundige
Vacature

2. Communicatiecommissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering.

Samenstelling

D. (Danielle) Manné, voorzitter
G. (Gert) van Bruggen

3. Risicocommissie

De risicocommissie adviseert het bestuur over het integrale risicomanagement.

Samenstelling

U. (Ugo) Hofman, voorzitter 
E. (Ernst Paul) Beukema, Compliance Officer
F. van Rijn, externe adviseur WTW

4. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan ons verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code PensioenfondsenEen code van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid met normen voor goed pensioenfondsbestuur. heeft nageleefd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Naam Namens
Wendy Rijkhoff, voorzitter Pensioengerechtigden
André Verhijde Actieven Forbo Eurocol
Tetman Faber Pensioengerechtigden
Mans Ellens Pensioengerechtigden
Lex van den Ing Werkgevers
Kitty Hoogland Actieven Forbo Flooring
Vacature Actieven Forbo-Novilon

5. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is WTW.

6. Sleutelfuncties

In de wet staat dat een pensioenfonds zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij bieden tegenwicht en gaan het gesprek aan met het bestuur over bevindingen binnen hun aandachtsgebied. Dit moet bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming en adequate beheersing van risico’s. Bij ons fonds zijn er sleutelfuncties voor het risicobeheer, het actuariële deel en een voor de interne audit.

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

  • J.J.M. (Jan) Tol, sleutelfunctiehouder actuarieel
  • H. (Hans) Sieraad, sleutelfunctiehouder Interne Audit
  • U. (Ugo) Hofman, sleutelfunctiehouder risicobeheer