Veelgestelde vragen

Wat is AOW?

Vanuit de Algemene Ouderdomswet (de AOW) betaalt de overheid een maandelijkse uitkering aan mensen die ouder zijn dan 67 jaar. Iedereen die vanaf zijn 17e in Nederland heeft gewoond, krijgt AOW. Als u een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, kan uw uitkering lager zijn.
De AOW uitkering is een basisvoorziening. De uitkering is in 2023 voor alleenstaanden ongeveer € 1.350 netto per maand. De uitkering voor gehuwden is ongeveer € 900 netto. Als beide gehuwden AOW krijgen, is dat samen € 1.800 netto per maand.

Wat is pensioen?

Pensioen is de extra uitkering die u via de werkgever opbouwt en uitgekeerd krijgt, naast uw AOW-uitkering als u met pensioen gaat. U kunt alleen pensioen opbouwen als u bij een werkgever in dienst bent en deze werkgever pensioen als arbeidsvoorwaarde aanbiedt. Forbo Flooring B.V., Forbo-Novilon B.V. en Forbo Eurocol Nederland B.V. doen dat. Dit pensioen wordt geregeld door Pensioenfonds Forbo. Het pensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering van de overheid.

Wat moet er gekozen worden?

In de vernieuwde pensioenregels moet gekozen worden tussen het solidaire pensioencontract of het flexibele pensioencontract. Verder moet gekozen worden of de bestaande pensioenen worden meeverhuisd naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dit heet in pensioentaal ‘invaren’. De keuze voor het type pensioencontract wordt bij ons gemaakt door de vakbonden, OR Eurocol en de werkgever Forbo samen (de sociale partners). Het pensioenfonds moet beoordelen of het ‘invaren’ van de bestaande pensioenen goed geregeld is.

Waarom gaat voor ons het nieuwe pensioen waarschijnlijk op 1 januari 2027 in?

In de Wet staat een uiterste overgangsdatum van 1 januari 2028. Op dit moment verwachten we dat overgaan naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. De overgangsdatum is nog niet definitief. We werken wel naar 1 januari 2027 toe, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor dit niet lukt en we op een latere datum overgaan.

Wat wordt er gedaan om 1 januari 2027 over te kunnen gaan?

Het uitvoeren van de vernieuwde pensioenregels is veel werk. Er moeten belangrijke besluiten worden genomen door de werkgever, OR Eurocol en de vakbonden (samen de sociale partners). En ook door het bestuur van het pensioenfonds. En er is tijd nodig om alle besluiten door te rekenen en documenten op te stellen die verplicht en noodzakelijk zijn om over te kunnen gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Om op tijd klaar te zijn, zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Nu de wet aangenomen is, weten we hoe we verder kunnen gaan. En koersen we aan op een overgang naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Natuurlijk houden we u regelmatig op de hoogte van wat we aan het doen zijn en of we nog op schema liggen.

Wat is ‘het solidaire pensioencontract’?

Dit pensioencontract heeft het samen delen van risico’s als basis. Dat betekent dat positieve en negatieve resultaten samen worden gedragen. In de praktijk stijgt uw pensioen minder snel als het goed gaat met de economie. Maar daalt uw pensioen ook minder snel als het minder goed gaat met de economie en de beleggingen. Dat komt omdat het fonds een buffer aanhoudt die gebruikt wordt om de economische schommelingen op te vangen. Dit noemen we de solidariteitsreserve.

Het fonds houdt meerdere buffers aan om risico’s met alle deelnemers te delen. Deze reserves (buffers), zorgen er ook voor dat bij de verhuizing (als daarvoor gekozen wordt) het totale vermogen van het fonds niet helemaal verdeeld kan worden onder alle deelnemers. Er moet immers ook geld in de buffers gestort worden. Alleen het geld dat ‘over is’ ten opzichte van de pensioenen kan hiervoor worden gebruikt. Hoe hoger de dekkingsgraad van het fonds is op het moment van de overgang, hoe meer geld er beschikbaar is om in de buffers te storten na de toekenning van de pensioenen.

Wat is ‘het flexibele pensioencontract’?

Dit pensioencontract heeft meer keuzevrijheid en het zelf dragen van de beleggingsrisico’s als basis. Dat betekent dat u zelf (in beperkte mate) de mate van risico van uw beleggingsmix kunt kiezen. U ziet de positieve en negatieve resultaten daarvan meteen terug in uw pensioen. De plussen en minnen in uw pensioenuitkering kunnen daardoor groter zijn dan in het solidaire pensioencontract.

Het fonds houdt in principe geen buffers aan om slechte resultaten van de beleggingen op te vangen.

Wat is het verschil tussen het beleggen van het pensioengeld nu en straks van pensioenfondsen die overstappen naar het vernieuwde pensioenstelsel?

Het fonds heeft nu een totaal vermogen voor alle deelnemers samen. Dit geld wordt belegd om een goed resultaat te halen en te laten groeien. De beleggingsmix is gebaseerd op de uitgangspunten in het beleggingsbeleid. Dat blijft zo. De resultaten worden nu toegevoegd aan het totale vermogen. U wordt hierover in het algemeen geïnformeerd via de website. Deze manier van beleggen door het fonds verandert in principe niet zoveel.

Het verschil zit hem vooral in de zichtbaarheid van de invloed van de beleggingen op uw pensioen. Nu ziet u alleen of alle pensioenen jaarlijks verhoogd kunnen worden met een voor iedereen gelijk percentage (indexatie) of niet. En bij hele slechte resultaten kan het gebeuren dat het fonds de pensioenen op een gegeven moment moet verlagen (korten). Als dit zo is dan gebeurt dit ook met een voor iedereen gelijk percentage.

In het vernieuwde stelsel ziet u de invloed van de beleggingen op uw pensioengeld, zowel positief als negatief sneller terug.

Bij het beleggen van de premies kunnen pensioenfondsen in het nieuwe stelsel ook meer rekening houden met verschillen tussen groepen deelnemers. Zo kunnen jongeren meer risico’s dragen dan ouderen, omdat zij nog verder van hun pensioenleeftijd af zijn. Zij betalen nog jarenlang premies in hun persoonlijke pensioen. Ouderen hebben minder mogelijkheden om tegenvallers op te vangen en daarom meer behoefte aan zekerheid. Voor hen wordt daarom naar verwachting minder risico genomen.

Hierdoor zal de aangroei of afname van het persoonlijke pensioen niet voor iedereen gelijk zijn.

Kan een deelnemer er iets aan doen als deze niet wil dat de regels voor zijn/haar pensioenuitkering veranderen?

Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. De werkgever Forbo,  de OR van Eurocol en de vakbonden maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de vernieuwde pensioenregels en het invaren staan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). In de Wtp is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Ook is in de Wtp opgenomen dat dit wijzigingsrecht door sociale partners ook geldt voor pensioengerechtigden en oud-werknemers die hun opgebouwde  pensioen bij het pensioenfonds hebben laten staan (gewezen deelnemers). De vakbonden behartigen de belangen van alle deelnemers (actieven, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de vernieuwde regels ook voor hun pensioen gaan gelden. 

Het bestuur van Pensioenfonds Forbo toetst of de pensioenregeling voldoet aan de wet, degelijk gefinancierd wordt en uitvoerbaar is.  

Daarnaast is er ook nog het verantwoordingsorgaan. In het verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers van al onze deelnemers. Zij zijn actief en betrokken en dit orgaan bewaakt dat de rechten en belangen van alle deelnemers (actieven niet actieven, gepensioneerden en andere pensioengerechtigden) worden beschermd en evenwichtig worden afgewogen. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur en heeft een verzwaard adviesrecht over een aantal belangrijke besluiten van het bestuur aangaande het vernieuwde pensioenstelsel.